Vojne Jedinice

Vojne jedinice

Niš je bio sedište nemačkih posadnih (teritorijalnih) jedinica, koje su obezbeđivale red i poredak u pozadini fronta, intervenišući na terenu protiv partizanskih odreda. Ubrzo posle okupacije Srbije, nemačka II armija je upućena na istočni front, a na njeno mesto došle su tri posadne divizije (704, 714. i 717.) pod komandom Više komande za naročitu upotrebu LXV na čelu sa generalom artiljerije Baderom. Sedište štaba 717. divizije bilo je u Niškoj Banji od 3. juna 1941. godine.60 Njeni delovi intervenisali su prilikom pojave partizanskih odreda, hapseći i terorišući stanovništvo.61

Iz pregleda o lokaciji nemačkih vojnih ustanova, komandi i jedinica od 19. avgusta 1941. godine vidi se njihov sastav u Nišu.62

Nemačku 717. pešadijsku diviziju 10. septembra 1942. godine smenjuje novoformirana folksdojčerska SS divizija „Princ Eugen". Maja 1943. godine u Niš su došli jedna nemačka motorizovana jedinica i jedan transport od 300 avijatičara, koji su smešteni u Komrenu, kod aerodroma, na kojem je bilo oko 30 aviona. U Svetosavskoj osnovnoj školi bila je protivavionska odbrana.63

U Nišu je 1941. godine bilo sedište štaba bataljona 920 zemaljske odbrane (Landesschützen), koji je imao šest četa, raspoređenih u Srbiji. Bataljon je bio potčinjen Višoj komandi za naročitu upotrebu,64 a njegove čete su dislocirane po potrebi i proceni komandanta Srbije. Na dan 1. februara 1942. godine na ovom području su bile četiri čete bataljona 920, po jedna u Nišu, Leskovcu i Zaječaru i jedna, verovatno, u Knjaževcu, za zaštitu rudnika. Iz nemačkih izveštaja o akcijama vidi se njegova aktivnost 1941. godine. Prilikom čišćenja terena u Ždeglovu i Lebanu peta četa je sredinom novembra 1941. godine odvela 68 talaca.65 Posle napada partizana na železničku stanicu u Paliluli, 16. septembra 1941. godine, delovi bataljona hapse oko 100 stanovnika ovog i susednih sela. U toj akciji su sadejstvovali sa delovima 717 p.d. i dobrovoljačkim brzopoternim lovačkim odeljenjem tzv Lovačke komande (Jagdkommando), koje su činili „borci do kraja". Ono se kretalo kamionima, iznenada pojavljivalo i isčezavalo,66 a formirano je prema potrebi.

U izveštaju komandanta nemačkih trupa za naročitu upotrebu, od 12. GH 1941. godine. registruju se hapšenja koja su izvršili njegovi bataljoni u blizini Prokuplja (5 komunista) kod Kruševca (6), po drugi put kod Kruševca (7), kod Zlota zarobljeno 14.67 Nemačkih posadnih oružanih formacija je za vreme rata bilo nekada manje, a nekad više. One su bile strah i trepet za stanovništvo kraja u koji su dolazile kao kaznena ekspedicija, sve su odvodile rodoljube u logor.

60. Dr Jovan Marjanović n. d., s. 27.
61. 36. NOR, 1/1s. 661, izveštaj 717. nem. p. d. o rezultatima akcije od 1-30. IX 1941; IaN, kopija Mf. VII, Minhen 41628-695.
62. 36. NOR, HII/1-116 OD 19. VIII 1941.
63. Grupa autora, Niš u vihoru…, s. 513-514.
64. 36. NOR, HII/1-247.
65. 36. NOR, HII/1-257.
66. 36. NOR, HII/1-109; 1/1s. 661.
67. 36. NOR, 1206 od 20. X 1941; Grupa autora, Niš u vihoru s. 116 (Komanda nemačke pozadine bila je smeštena u Niškoj tvrđavi).

Iz knjige

Miroslav M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu, NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELЈANJA NA BUBNЈU, Institut za savremenu istoriju – Beograd, Opštinski odbor SUBNOR – Niš,IRO „Narodna knjiga“ – Beograd.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License