U Logorima U Severnoj Norveskoj

IZVORI I LITERATURA

A. IZVORI

I. ČASOPISI, LISTOVI I DRUGI DOKUMENTI
ORGANIZACIJA DEPORTIRACA

1. „Logorska zora".
2. „Slobodna zora".
3. „Napred".
4. „Logorska čitanka".
5. „Rad u slobodi".

6. Šema političke organizacije logora Polarni krug i Kratak istorijat političkog rada (izveštaj Rukovodstva „Povezanih drugova").
7. Zapisnici Antifašističkog veća partizanskih boraca i političkih interniraca Jugoslavije na Polarnom krugu - Norveška, i
Izveštaj sa sednice Antifašističkog veća jugoslovenskih zarobljenika u Norvešksj, održane 25, jula 1945. g. u Melhusu.

8. Proglas Antifašističkog veća jugoslovenskih zarobljenika u Norveškoj.

9. Direktive i obaveštenja Rukovodstva „Povezanih drugova" i centralnog političkog rukovodstva.

10. Zapovest komandanta Odreda bivših jugoslovenskih zarobljenika na Polarnom krugu za 16. jun 1945. godine i odluke, paredbe i zapovesti Štaba Partizanskog odreda bivših jugoslovenskih zarobljenika u Norveškoj.

11. Izveštaj grupe Trondelog.

II BELEŠKE BIVŠIH DEPORTIRACA:
1)
1. Beležnica Milorada Aškovića, Beograd.
2. Beleške Stevana Tomana, Kovačica.
3. Beleške Avde Čakića, Visoks.
4. Mali dnevnik Petronija Prokića, Leskovac.
5. Ratni dnevnik inž. Miloša Jarića, Podravska Slatina.
6. Knjiga bolesnika, Aleksandar Đukanović, Novi Sad.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

DEPORTACIJA

Aprilski transport

Majski transporti

Oktobarski transport

Transport u januaru 1943. godine

U LOGORIMA V SEVERNOJ NORVEŠKOJ

A. POD TEROROM ESESOVACA

1. U logoru Bejsfjur

1 Užasna noć izmeću 17. i 18. jula
1 Jezivi dani u logoru Jernvatn
1 Novi zločini u Bejsfjuru
2. U logoru Karšiok
2 Ogreljanja bolesnih i iznemoglih
2 Put od Karašoka do Usena
3. U logoru Usen
3 Tragični 18. juli
3 Kupanje u hladnom jezeru
3 Esesovački karantin
3 Zločini grupe Alije Lelića
3 Organizovanje logorske organizacije KPJ
3 Popuštanje terora
3 Smena esesovaca
4. U logoru Korgen
4 Odmazda
4 Nastanak logorske organizacije KPJ
4 Period najžešćeg terora
4 Popuštanje terora
4 Smena esesovaca
5. U logoru Botn
5 Prve žrtve
5 Prvi pokušaj bekstva i prvo vešanje
5 Prvo masovno streljanje bolesnika
5 Teror se nastavlja
5 Drugo masovno streljanje bolesnika
5 Drugi pokušaj bekstva
5 Smaknuće Keca
5 Obrazovanje Logorskog komiteta
5 Smena esesovaca
6. Pregled doteranih, uništenih, kao i deportiraca koji su preživeli esesovački teror
B. POD TEROROM TOTOVACA
U logorima Krokstran i Bjelones
V. POD VERMAHTOM
1. U logoru Usen
2. U logoru Korgen
2 Demokratizacija unutrašnje logorske uprave
2 Promene u logorskom životu ggosle dovođenja deportiraca iz logora Usen
2 Razmah ideološko-političkog i kulturno-prosvetnog rada
2 Preseljenje u logor Potus
3. U logoru Botn
3 Teror vermahtovaca
3 Smena komandanta Voistemfelda
3 Oživljavanje političkog i kulturnog života u logoru
3 Otpor pokušaju Nemaca da po svojoj volji dele pakete Crvenog krsta
3 Preseljenje u logor Potus

4. U logoru Potus
5. U logorima na ostrvima i u Nesni
5 U logoru Ilvinten
5 U logoru Lund
5 U logoru Nesna
6. U logoru Polarni krug
7. Pregled uništenih deportiraca iz logora u severnoj Norveškoj za vreme Vermahta, kao i onih koji su doživeli slobodu
8. Pregled doteranih deportiraca u severnu Norvešku, uništenih za sve vreme robovanja, kao i onih koji su doživeli slobodu

OD ZAVRŠETKA RATA DO POVRATKA U DOMOVINU

1. Na Polarnom krugu
2. U Ejzanu
3. U Melhusu
Koncentracija deportiraca
Osvrt na broj žrtava deportiraca u celoj Norveškoj
Život i rad do polaska u domovinu
4. Na putu u domovinu
ZLO RABENjE - GOTOVO SUBENjE
1. Osuda Nemaca - ratnih zločinaca
2. Osuda norveških stražara - raznih zločinaca

PRILOZI
1. Članovi ilegalne političke (komunističke) organizacije „Povezani drugovi" u logoru Polarni krug

2. Žrtve

a) Streljani i umrli na pugu od Štetinado odredišiih logora u Norveškoj
b) Žrtve u logorima u severnoj Norveškoj
U Bejsfjuru
U Karašoku
U putu od Karašoka do Usena
U Usenu
U Korgenu
U Botnu
U Kroksgrapu i Bjelonesu
U Potusu
Na Ilvingenu
Na Polarnom krugu
v) Žrtve u logorima u srednjoj Norveškoj
U Stenvikholmu
U Troli
U Rotvolu
U Erlandu
U Arevjamuenu
U Ejzanu
U Falstatu
g) Žrtve u južnoj Norveškoj
U Lilehameru
3. Preživeli deportirci

a) U severpoj Norveškoj na Polarnom krugu
b) U sredljoj Norveškoj

U logorima kod Trondhejma (u Ejzanu, Rotvolu i Persauneu)
v) U južnoj Norveškoj
U Lilehameru
U Grini

g) Prebegli jugoslovenskm deportirci iz Norveške u Švedsku

IZVORI I LITERATURA]]]

ČINOVI U NEMAČKOJ VOJSCI ZL VREME HITLERA
REGISTAR IMENA
Milorad Aškovik
Blagoje Marinković
Ljubomir Petrović

U LOGORIMA U SEVERNOJ NORVEŠKOJ

Izdavač
SRPSKA KNjIŽEVNA ZADRUGA
Glavni urednik
Milorad Đurić

Recenzenti
Milan Voković
Milosav Mirković

Grafička oprema
Stojan Mileusnić

Korektor
Velimir-Kazimir Ćurgus

Tiraž 3

Štampa
„NOVI DANI" - Beograd

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License