Ponovo Veliko Hapsenje U Nisu

Ponovo veliko hapšenje u Nišu

Kada je napetost posle feoruarskomartovskih hapšenja i streljanja malo popustila, aktivnost NOPa je ponovo oživela u srednjim školama. u Železničkoj radionici, građanskoj bolnici, fabrici duvana itd. Preko Radoslava Veljkovića, člana KPJ, tekstilnog radnika iz Malče, održavana je veza sa Ozrenskim NOP odredom, dobijeni leci i slati odredu prilozi. Međutim, odao ga je jedan dezerter iz odreda, provokator iz njegovog sela, pa je noću 12/13. jula 1942. godine uhvaćen u svom stanu. Na saslušanju ss loše držao i odao saradiike NOPa iz Kamenice, Malče, Rautova i neke skojevce iz Niša. Uhapšeni su Dragan Milojević, Branislav Vacić i Radomir Arnautović, od kojih Specijalna policija nije dobila podatke za nova hapšenja, pa su prva dvojica oterana početkom 1943. godine na „pre vaspitanje" u Smederevsku Palanku, a Arnautović je pušten posle tri meseca. Radoslav Beljković je sa grupom uhapšenih predat logoru.622

Krajsm jula uhapšena je još jedna grupa aktivista NOPa, pripadnika revolucionarnog radničkog pokreta uoči rata, u kojoj su bili: Zdravka Vučković, službenica Ureda za osiguranje radnika, jedan od osnivača ženskog pokreta, njena drugarica Branislava Branka Jovanović, zatim Mirjana Jocić, student, Dobrila Stamenković, a u Leskovcu Dobrila Trajko vić, koja je, kao i ostale, bila povezana sa Radoslavom Veljkovićem i Stanom Barać Simić, tekstilnom radnicom, dok je ova bila u Nišu. Sa ovom grupom bila je povezana i Ljubica Pavlović Buba, učiteljica, član KPJ iz Mačvanske Mitrovice, koja je došla u Niš po partijskom zadatku i bila na jedna ćelija među oficirima u SDS, da je nekoliko njih uhapšeno i da galce koji dolaze u Niš i da se šalju paketi u logor nekim drugaricama. Prve sastanke sa Dobrilom i Brankom održavala je na bedemu sa ugovorenim znacima za raspoznavanje.623 Sve pohapšene su prebačene u Logor na Crvenom krstu.

Međutim, najveći uspeh policije bio je prodor u obaveštajni punkt NOPa u SDS. U jednom izveštaju Uprave policije o hapšenjima od 5. septembra 1942. godine se kaže da je u Nišu do tog trenutka uhapšeno oko 20 lica i da je preko jednog uhvaćenog partizana bivšeg narednika, otkrivena jedna ćelija među oficirima u SDS, da je nekoliko njih uhapšeno i da su kod jednog nađene falsifikovane policijske legitimacije i pečat.624

Hapšenjsm ranjenog partizana Bore Damnjanovića koji je nedozvoljeno došao u Niš, otkriveni su i uhapšeni oficiri SDS dr Radomir Milutinović, sanitetski kapetan, a posle dandva, kada se vratio sa terena, i sudski kapetan Jovan Tošić. Oni su bili obaveštajci NOPa u neprijateljskim formacijama. Uhapšeni su i kapetan SDS Stariha i avijatičarski oficpr Stevan Stevanović. Kada su agenti Specijalne policije došli u stan Jovana Tošića zatekli su i uhapsili u stanu Leposavu Stamenković, člana Poverenstva PK KPJ za Srbiju, a sa njom i profesora Trgovačke akademije Zagorku Tošić Gorče, suprugu Jovana Tošića. Neznajući za provalu i ovo hapšenje Dušan Puđa, član OK KPJ, a zatim Dragi Stamenković, član Poverenstva PK KPJ, naišli su na policijsku zasedu kod Tošićevog stana, gde je u blizini trebalo dočekati nekog kurira. Dušana Puđu su uhapsili, ali je uspeo da pobegne, a Dragi Stamenković se izvukao iz kritične situacije oko Tošićevog stana u ulici Francuske republike (sada Ive Lole Ribara), otvarajući vatru iz pištolja na agenta i jednog Ne.mca, koga je ubio. Radmila Obradović Gojka se, osetivši opasnost, udaljila iz grada.625

Tada je uhapšen i pečatorezac Vlada Popović, koji je duplikatom pečata, koje je radio za četnike i Specijalnu policiju, overavao objave i utiskivao suvi žig, tako da su terenski radnici imali sve potrebne isprave za kretanje. Uhapšena su i dva njegova učenika, koji su se u policiji dobro držali, zatim Novica Perović, službenik Sreskog načelstva, koji je bio pridodat na rad u Upravu policije. On je u radu za NOP bio povezan sa Jovanom Tošićem i dr Radomirom Milutinovićem. Početkom septembra dovedena je u zatvor Specijalne policije čitava porodica Dušana Puđe. Otac Pantelija je oteran na Banjicu, a ostali su pušteni.626

622. 36. NOR, 1/4-103; izj. Dragana MiloJevića data autoru.
623. IaB, UGB, Specijalna policija 116, dok. br. 15 i 16; 116/6 K 368/12.
624. IaN, Mf. UI/150.
625. Dragi Stamenković, Na jugu Srbije, Zbornik sećalja, knjiga VI, s. 35.
626. NmN, izj. Dušana Puđe, dr Radomira Milutinovića, Vlade Popovića i Novice Perovića, nkl.

Jovan Tošić, dr Radomir Milutinović, kapetani Stariha, Stevan Stevanović i Leposava Stamenković sprovedeni su, posle velikih mučenja u Specijalnoj policiji, na Banjicu. Tošić i Stariha su streljali 2. februara 1943. godine, a Radomir i Stevan su prilikom izvođenja na streljanje uspeli da pobegnu sa strelišta i da se priključe Ozrenskom NOP odredu. Leposava Stamenković je streljana 1943. godine posle porođaja.

Napredni profesor Trgovačke akademije Zagorka Gorče Tošić, poznata po komunikativnosti i drugarstvu, ostala je u trajnoj uspomeni mnogim zatvorenicnma. Streljana je kao zatočenik Logora na Crvenom krstu.

Septembarska hapšenja 1942. godine dovela su u Specijalnu policiju i logor oko 30 saradnika NOPa, od kojih je desetak streljano na Bubnju i u Beogradu. Saslušanja uhapšenih u septembru trajala su 17 dana, iz dana u dan. ProBala se proširila i na bolnički aktiE. Uhapšeni su dr Raša Cvetković. telefonista Desimir Petrović i student Božidar Ristić. Neprijatelj je uzalud stavljao Rašu na najvećs muke da bi iznudio priznanje. Slomljena su mu dva rebra. Zahvaljujući njihovom dobrom držanju sprečeno je dalje hapšenje u bolnici. Raša Cvetković je sa slomljenim rebrima prebačen u pritvoreničko odeljenje bolnice a zatim neizlečen u logor. Početkom septembra policija je uhapsila dr Stojana Janićijsvića, lekara u Žitkovcu i aktivnog saradnika NOPa koji je takođe lečio partizane. I on je kasnije predat logoru.

Policijska septembarska hapšenja su trenutno poremetila rad u NOPu, ali je ubrzo on opet nastavljen.

Iz knjige

Miroslav M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu, NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELЈANJA NA BUBNЈU, Institut za savremenu istoriju – Beograd, Opštinski odbor SUBNOR – Niš,IRO „Narodna knjiga“ – Beograd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.