Komanda U Logoru

KOMANDA U LOGORU
lako su cjelokupnu komandu nad logorom imali SS- ovci, mnoge važne stvari oko održavanja discipline vršili su sami logoraši. Kapo, koji je praktički bio odgovoran za cijelu jednu baraku donosio je odluke koje su bile izuzetno važne u životu logoraša. Kako su u prvo vrijeme kapoi bili isključivo njemački kriminalci, logorašima je bilo vrlo teško bilo šta poduzimati. SS-ovci su obećavali kapoima da će bolje proći ako će biti i njihovi doušnici i javljati im da li logoraši pokušavaju neke akcije. Zato su logoraši, naročito politički, shvatili da je prvi zadatak da oni zamijene dosadašnje kapoe i zaista se kasnije izmijenio taj odnos u korist političkih zatvorenika.
Kao po pravilu SS-ovci koji su čuvali logoraše bili su izuzetno surove naravi, te su svojim postupcima još više zagorčavali i tako težak položaj logoraša. Imali su potpuno odriješene ruke i mogli su raditi sa logorašima što god su htjeli. Nije bilo rijetko da bi neki čuvar logora bez ikakvog razloga ušao u jednu baraku i poubijao nekoliko logoraša.
I u situaciji totalno porobljenih ljudi počela se stvarati organizacija koja se uskoro toliko proširila da su gotovo svi logoraši surađivali s organizacijom. Njemački politički zatvorenici komunisti stvorili su antifašističku organizaciju već 1938. pod vodstvom Kurt Arnta. Godinu dana kasnije povezuju se sa Nijemcima i austrijski i češki komunisti. Kasnije je ta organizacija poprimila internacionalni karakter i u nijednom logoru u drugom svjetskom ratu nije zabilježeno nešto slično.
SS-ovci jednostavno nisu mogli ni sumnjati da bi se ljudi u situaciji u kojoj su se nalazili u logoru mogli organizirati. Kada su vlast nad logorom izgubili kapoi-krimi- nalci više nisu imali Nijemci ni doušnike, pa tako nisu ni znali šta se u logoru događa.
Bilo im je najvažnije da imaju besplatnu radnu snagu, te da mogu sadistički mučiti i ubijati logoraše.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License