Komanda U Logoru

KOMANDA U LOGORU
lako su cjelokupnu komandu nad logorom imali SS- ovci, mnoge važne stvari oko održavanja discipline vršili su sami logoraši. Kapo, koji je praktički bio odgovoran za cijelu jednu baraku donosio je odluke koje su bile izuzetno važne u životu logoraša. Kako su u prvo vrijeme kapoi bili isključivo njemački kriminalci, logorašima je bilo vrlo teško bilo šta poduzimati. SS-ovci su obećavali kapoima da će bolje proći ako će biti i njihovi doušnici i javljati im da li logoraši pokušavaju neke akcije. Zato su logoraši, naročito politički, shvatili da je prvi zadatak da oni zamijene dosadašnje kapoe i zaista se kasnije izmijenio taj odnos u korist političkih zatvorenika.
Kao po pravilu SS-ovci koji su čuvali logoraše bili su izuzetno surove naravi, te su svojim postupcima još više zagorčavali i tako težak položaj logoraša. Imali su potpuno odriješene ruke i mogli su raditi sa logorašima što god su htjeli. Nije bilo rijetko da bi neki čuvar logora bez ikakvog razloga ušao u jednu baraku i poubijao nekoliko logoraša.
I u situaciji totalno porobljenih ljudi počela se stvarati organizacija koja se uskoro toliko proširila da su gotovo svi logoraši surađivali s organizacijom. Njemački politički zatvorenici komunisti stvorili su antifašističku organizaciju već 1938. pod vodstvom Kurt Arnta. Godinu dana kasnije povezuju se sa Nijemcima i austrijski i češki komunisti. Kasnije je ta organizacija poprimila internacionalni karakter i u nijednom logoru u drugom svjetskom ratu nije zabilježeno nešto slično.
SS-ovci jednostavno nisu mogli ni sumnjati da bi se ljudi u situaciji u kojoj su se nalazili u logoru mogli organizirati. Kada su vlast nad logorom izgubili kapoi-krimi- nalci više nisu imali Nijemci ni doušnike, pa tako nisu ni znali šta se u logoru događa.
Bilo im je najvažnije da imaju besplatnu radnu snagu, te da mogu sadistički mučiti i ubijati logoraše.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.