Dan Pobede 8 Maj Kao I Sovjetski Dan Pobede 9 Maj

Dan Pobede 8.maj kao i Sovjetski Dan Pobede 9.maj

Akt o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke u celini glasi:

1. Mi dole potpisani, koji pregovaramo u ime nemačke Vrhovne komande, saglašavamo se sa bezuslovnom kapitulacijom svih naših snaga na kopnu, na moru i u vazduhu, a takođe i svih snaga koje se sada nalaze pod nemačkom komandom - Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga.

2. Nemačka Vrhovna komanda odmah će izdati naređenje svim komandama kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod nemačkom komandom da prekinu ratna dejstva u 23.01 po srednje evropskom vremenu 8. maja 1945. godine, da ostanu na svojim mestima gde se u to vreme nađu i da se potpuno razoružaju, predajući
sve svoje naoružanje i vojnu opremu lokalnim savezničkim komandantima ili oficirima koje odrede predstavnici savezničkih vrhovnih komandi, s tim da se ne uništi i ne ošteti nijedan brod, plovno sredstvo ili avion, ne smeju biti oštećeni njihovi trupovi, mašinski uređaji i sprave, a takođe mašine, naoružanje, aparatura i sva vojnotehnička sredstva za vođenje rata.

3. Nemačka Vrhovna komanda će odmah proslediti nadležnim komandantimasve dopunske zapovesti izdate od Vrhovne komande Crvene armije i Vrhovne komande savezničkih ekspedicionih snaga.

4. Ovaj akt neće biti prepreka da se zameni drugim opštim dokumentom o kapitulaciji, koji će uključiti Ujedinjene nacije ili će se zaključiti u njihovo ime, koji će se odnositi na Nemačku i nemačke oružane snage u celini.

5. U slučaju da nemačka Vrhovna komanda ili bilo koje oružane snage koje se nalaze pod njenom komandom ne budu postupile prema ovom aktu o kapitulaciji, Vrhovna komanda Crvene armije i Vrhovna komanda savezničkih ekspedicionih snaga preduzeće sve kazne i druge mere koje budu smatrane potrebnim.

6. Ovaj akt sastavljen je na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku. Merodavan je samo ruski i engleski tekst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.