Dan Pobede 8 Maj Kao I Sovjetski Dan Pobede 9 Maj

Dan Pobede 8.maj kao i Sovjetski Dan Pobede 9.maj

Akt o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke u celini glasi:

1. Mi dole potpisani, koji pregovaramo u ime nemačke Vrhovne komande, saglašavamo se sa bezuslovnom kapitulacijom svih naših snaga na kopnu, na moru i u vazduhu, a takođe i svih snaga koje se sada nalaze pod nemačkom komandom - Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga.

2. Nemačka Vrhovna komanda odmah će izdati naređenje svim komandama kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod nemačkom komandom da prekinu ratna dejstva u 23.01 po srednje evropskom vremenu 8. maja 1945. godine, da ostanu na svojim mestima gde se u to vreme nađu i da se potpuno razoružaju, predajući
sve svoje naoružanje i vojnu opremu lokalnim savezničkim komandantima ili oficirima koje odrede predstavnici savezničkih vrhovnih komandi, s tim da se ne uništi i ne ošteti nijedan brod, plovno sredstvo ili avion, ne smeju biti oštećeni njihovi trupovi, mašinski uređaji i sprave, a takođe mašine, naoružanje, aparatura i sva vojnotehnička sredstva za vođenje rata.

3. Nemačka Vrhovna komanda će odmah proslediti nadležnim komandantimasve dopunske zapovesti izdate od Vrhovne komande Crvene armije i Vrhovne komande savezničkih ekspedicionih snaga.

4. Ovaj akt neće biti prepreka da se zameni drugim opštim dokumentom o kapitulaciji, koji će uključiti Ujedinjene nacije ili će se zaključiti u njihovo ime, koji će se odnositi na Nemačku i nemačke oružane snage u celini.

5. U slučaju da nemačka Vrhovna komanda ili bilo koje oružane snage koje se nalaze pod njenom komandom ne budu postupile prema ovom aktu o kapitulaciji, Vrhovna komanda Crvene armije i Vrhovna komanda savezničkih ekspedicionih snaga preduzeće sve kazne i druge mere koje budu smatrane potrebnim.

6. Ovaj akt sastavljen je na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku. Merodavan je samo ruski i engleski tekst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License